Terms and Conditions

Zasady i warunki

Niniejsze warunki („Warunki”, „Umowa”) dotyczą Operatora Witryny („Operator Witryny”, „nas”, „my” lub „nasz”) oraz Ciebie („Użytkownika”, „Ciebie” lub „Twojego” ”). Niniejsza Umowa stanowi ogólne warunki korzystania z witryny internetowej http://articlesaccess.com oraz dowolnych jej produktów lub usług (łącznie „Witryna” lub „Usługi”).

Kopia zapasowa

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść w Witrynie. W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za utratę jakichkolwiek treści. Twoim wyłącznym obowiązkiem jest utrzymanie odpowiedniej kopii zapasowej treści. Oprócz powyższego, w niektórych przypadkach i w pewnych okolicznościach możemy być w stanie przywrócić niektóre lub wszystkie twoje dane z określonej daty i godziny, kiedy utworzyliśmy kopię zapasową twoich danych bez żadnych zobowiązań. Cel Nie gwarantujemy, że potrzebne dane będą dostępne.

Linki do innych stron internetowych

Chociaż ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, nie sugerujemy wprost ani pośrednio żadnego poparcia, powiązania, sponsoringu, poparcia lub powiązania z jakąkolwiek połączoną stroną internetową, chyba że zaznaczono inaczej. Nie ponosimy odpowiedzialności za kontrolę ani ocenę i nie gwarantujemy oferowania treści jakiejkolwiek firmie, osobie lub ich stronie internetowej. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, produkty, usługi i treści stron trzecich. Należy dokładnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami użytkowania każdej witryny, do której uzyskujesz dostęp poprzez link do tej witryny. Na własne ryzyko łączy się z dowolną inną witryną zewnętrzną.

Ograniczone użycie

O ile nie określono inaczej w Umowie, zabronione jest korzystanie z Witryny lub jej treści: (a) do jakichkolwiek nielegalnych celów; (B) zachęcanie innych do angażowania się w nielegalną działalność lub uczestniczenia w niej; (C) naruszając wszelkie międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe zasady, przepisy, prawa lub lokalne zarządzenia; (D) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (E) nękanie, znęcanie się, poniżanie, krzywdzenie, zniesławianie, oczernianie, odrzucanie, grożenie lub dyskryminowanie ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (F) w celu przedstawienia niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji;(G) przesyłać lub przesyłać wirusów lub innego złośliwego kodu, który może być używany lub wykorzystywany w jakikolwiek sposób, który wpływa na funkcjonalność lub wydajność Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (H) gromadzić lub śledzić dane osobowe innych osób; (i) spamować, łowić, naprawiać, powodować, pluć, czołgać się lub usuwać; (J) w jakimkolwiek wulgarnym lub niemoralnym celu; Lub (k) ingerować lub obchodzić zabezpieczenia w Serwisie lub powiązanych witrynach internetowych, innych witrynach internetowych lub Internecie. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub powiązanych stron internetowych z naruszeniem jakiegokolwiek ograniczonego korzystania.Lub (k) ingerować lub obchodzić zabezpieczenia w Serwisie lub powiązanych witrynach internetowych, innych witrynach internetowych lub Internecie. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub powiązanych stron internetowych z naruszeniem jakiegokolwiek ograniczonego korzystania. Lub (k) ingerować lub obchodzić zabezpieczenia w Serwisie lub powiązanych witrynach internetowych, innych witrynach internetowych lub Internecie. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub powiązanych stron internetowych z naruszeniem jakiegokolwiek ograniczonego korzystania.

Prawa własności intelektualnej

Niniejsza Umowa nie przenosi na żadną własność intelektualną będącą własnością Operatora Witryny lub strony trzeciej, a wszelkie nieruchomości, tytuły i udziały w tej nieruchomości pozostaną wyłącznie Operatorowi Witryny (strony). Wszystkie znaki handlowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w związku z naszą witryną lub usługami są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Operatora Witryny lub Licencjobiorcy Operatora Witryny. Inne znaki handlowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w związku z naszą stroną internetową lub usługami mogą być znakami towarowymi innych podmiotów zewnętrznych. Korzystanie z naszej Witryny i Usług nie daje żadnego prawa ani licencji na reprodukcję lub inne użycie jakiegokolwiek operatora strony internetowej lub znaku towarowego strony trzeciej.

Limit obowiązków

W najszerszym zakresie, zgodnie z obowiązującym prawem, Operator Witryny, jej podmioty stowarzyszone, kierownicy, dyrektorzy, pracownicy, agenci, dostawcy lub licencjodawcy są odpowiedzialni za (a) wszelkie: (pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne, ubezpieczenie) lub straty wynikowe (w tym między innymi straty) Utrata zysków, przychody, sprzedaż, wartość firmy, wykorzystanie materiałów, wpływ na biznes, biznes Zakłócenie, utrata oczekiwanych oszczędności, utrata możliwości biznesowych), jednak w wyniku dowolnej teorii odpowiedzialności, w tym między innymi umowy, prześladowania, gwarancji, naruszenia ustawowego obowiązku, zaniedbania lub w inny sposób, nawet jeśli Operator Witryny został poinformowany o możliwości takiej straty lub przewidywanej takiej straty. Może przyjść W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo,Całkowita odpowiedzialność Operatora Witryny i jej podmiotów stowarzyszonych, członków kadry kierowniczej, pracowników, agentów, dostawców i licencjodawców będzie ograniczona do więcej niż jednego dolara lub dowolnej kwoty wypłaconej gotówką operatorowi witryny, którą wcześniej podałeś. Miesiąc lub okres przed pierwszym sezonem, który zwiększy taką odpowiedzialność. Ograniczenia i wyłączenia mają również zastosowanie, jeśli ten środek zaradczy nie w pełni zrekompensuje Ci utratę lub niewykonanie zamierzonego celu.

Uzupełnij stratę

Wyrażasz zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności i trzymanie Operatora Witryny oraz jej podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników i agentów bez odpowiedzialności za jakąkolwiek odpowiedzialność, odpowiedzialność, straty, szkody lub koszty poniesione z uzasadnionymi opłatami prawniczymi wynikającymi z osób trzecich lub bez nich. Zarzuty, roszczenia, działania, spory lub żądania dotyczące treści, korzystania z witryny lub usług lub w wyniku umyślnego niewłaściwego postępowania na Twoją korzyść lub wobec któregokolwiek z nich.

Intensywność

Wszelkie prawa i ograniczenia zawarte w niniejszej Umowie mogą być wykonywane i wiążące i wiążące tylko w takim zakresie, w jakim nie naruszają one obowiązujących przepisów oraz w niezbędnym zakresie, tak aby nie spowodowały, że niniejsza Umowa będzie niezgodna z prawem, nieważna lub wykonalna. Jeżeli jakikolwiek fragment lub część któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznany przez sąd właściwej jurysdykcji za niezgodny z prawem, nieważny lub wykonalny, strony zamierzają, aby pozostałe postanowienia lub części należały do ​​ich umowy. Ta kwestia i wszystkie pozostałe postanowienia lub ich części pozostaną w pełnej mocy.

Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory wynikające z ustanowienia, interpretacji i wykonania niniejszej Umowy oraz wszelkie spory wynikające z niej będą rozpatrywane w możliwym zakresie bez przestrzegania zasad na granicy północno-zachodniej, konfliktu w Pakistanie i wyboru prawa. , Laws of Pakistan. Wyłączną jurysdykcją i miejscem postępowania w tej sprawie są sądy stanowe i federalne na granicy północno-zachodniej w Pakistanie, a ty poddajesz się osobistej jurysdykcji takich sądów. Zrzekasz się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych w dowolnym postępowaniu wynikającym z niniejszej Umowy lub w związku z nią. Konwencja Narodów Zjednoczonych o towarach Międzynarodowego Paktu nie ma zastosowania do niniejszej Umowy.

Zmiany i naprawy

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej zasad dotyczących Witryny lub Usług, po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy w Witrynie. Kiedy to zrobimy, zaktualizujemy zmienioną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po wprowadzeniu takich zmian będzie stanowić zgodę na takie zmiany.

Akceptacja niniejszych warunków

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej usług, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej Umowy, nie masz uprawnień do korzystania z Witryny i jej usług.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej umowy, skontaktuj się z nami.